Ogłoszenia przetargi

„TWORZYMY EKOCIEPŁO”

Mając na uwadze potrzebę funkcjonowania Spółki „Termet” S.A. zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w roku 2013 w firmie przeprowadzono kompleksową analizę potrzeb, mającą wskazać dalsze kierunki jej rozwoju.

W wyniku analizy stwierdzono, że „Termet” S.A. jako firma o profilu produkcyjnym winna ukierunkować się głównie na działania proekologiczne. Wynika to zarówno z asortymentu produkowanych wyrobów jak i jej usytuowania - w najbliższym sąsiedztwie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Należy zatem podjąć działania zmierzające do dalszego doskonalenia kadry pracowniczej w celu przedstawienia klientom szerokiej gamy wysokiej jakości gazowych urządzeń grzewczych z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań oraz wdrażać technologie zapewniające „czystą produkcję”.

W związku z tym w dniu 1 listopada 2013 w „Termet” S.A. rozpoczęto realizację projektu pod tytułem „Tworzymy ekociepło”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie „Zielone światło” przeprowadzonym przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet II Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Projekt przewiduje podniesienie świadomości ekologicznej oraz kwalifikacji zawodowych 59 pracowników Spółki poprzez wsparcie ich cyklem edukacyjnym, obejmującym profesjonalne szkolenia oraz doradztwo między innymi z zakresu ISO 14001, Lean (optymalizacji procesów produkcyjnych), kreowania innowacji produktowych i procesowych, budowania strategii marketingowej i sprzedaży ekologicznych produktów, „zielonych” zakupów.

Kierownik Projektu – Ewa Panek