Zarząd Spółki „TERMET” S.A. w Świebodzicach, ul. Długa 13, na podstawie art. 395, 399 i 402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 23 czerwca 2022r. o godz. 10.00  w Świebodzicach, ul. Długa 13 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.,

b/ sprawozdania finansowego za 2021r.,

c/ sprawozdania Rady Nadzorczej,

d/ podziału zysku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021r.

7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021r.

8. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Cennik PDF
Cennik Excel
Zamknij okno