Zarząd Spółki „TERMET” S.A. w Świebodzicach, ul. Długa 13, na podstawie art. 395, 399 i 402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 29 czerwca 2021r. o godz. 11.00  w Świebodzicach, ul. Długa 13 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r.,

b/ sprawozdania finansowego za 2020r.,

c/ sprawozdania Rady Nadzorczej,

d/ podziału zysku.

5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.

6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020r.

7. Uchylenie Uchwały Nr 6/98 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy „Termet” S. A.

9. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Cennik PDF
Cennik Excel
Zamknij okno