Zarząd Spółki „TERMET” S.A. w Świebodzicach, ul. Długa 13, na podstawie art. 395, 399 i 402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 17 czerwca 2020 r. o godz. 10.00  w Świebodzicach, Sala Konferencyjna, ul. Długa 13, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
b/ sprawozdania finansowego za 2019 r.,
c/ sprawozdania Rady Nadzorczej,
d/ podziału zysku.
  1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
  2. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.
  3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  4. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  5. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.