PL EN RU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. KOTŁÓW C.O.

1. Kto dokonuje uruchomienia zerowego i czy pierwsze uruchomienie kotła jest bezpłatne?
 
Uruchomienia zerowego kotła oraz przeszkolenia użytkownika o sposobie jego obsługi dokonuje Autoryzowany Serwis Firmowy. Koszt uruchomienia zerowego pokrywany jest przez producenta, koszt dojazdu serwisanta pokrywa użytkownik.
 
Do zakresu czynności objętych Uruchomieniem Zerowym należą m.in.:
 • sprawdzenie prawidłowości miejsca zainstalowania kotła
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń gazowych, elektrycznych, wodnych i spalinowych (w obrębie urządzenia)
 • sprawdzenie zainstalowania zalecanych filtrów,
 • uruchomienie kotła oraz regulacja parametrów grzewczych wg wskazań producenta
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • przeprowadzenie szkolenia użytkownika z zakresu obsługi urządzenia
 
 
 
2. Jaka jest różnica między gazowym kotłem dwufunkcyjnym MINIMAX ELEGANCE a MINITERM ELEGANCE?
 
Zasadnicza różnica pomiędzy urządzeniami polega na budowie wymienników ciepła. 
 
Kocioł MINIMAX ELEGANCE posiada główny wymiennik ciepła miedziany na cele c.o. oraz dodatkowo wymiennik płytowy ze stali szlachetnej na cele c.w.u. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy wstanie uzyskać dużą stabilność temperatury c.w.u. Wychładzanie układu po poborze c.w.u. odbywa się w obiegu wewnątrz kotła (wymiennika główny – wymiennik płytowy) uniezależniając obieg c.o. od obiegu c.w.u.
 
W kotle MINITERM ELEGANCE występuje miedziany bitermiczny wymiennik ciepła „rurka w rurce”. Zewnętrzną częścią przepływa czynnik grzewczy (c.o.), natomiast wewnętrzną woda użytkowa (c.w.u.). W momencie poboru, woda użytkowa podgrzewana jest w głównym wymienniku kotła, co skraca do minimum czas podgrzewu. Po zakończeniu poboru ciepłej wody użytkowej wymiennik schładzany jest poprzez kilkunasto-sekundowe włączenie się pompy c.o. 
 
 
 
3. Jak często należy serwisować kocioł gazowy?
 
Częstotliwość serwisowania kotła gazowego uzależniona jest od warunków w jakich dane urządzenie jest eksploatowane. Zaleca się aby przegląd wykonywany był nie rzadziej niż raz w roku przez Autoryzowanego Serwisanta Firmowego. W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu wchodzą: sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów.
 
4. Czy gazowe kotły c.o. dwufunkcyjne firmy Termet mogą być zamontowane w kuchni?
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 02.75.690 par 172, każde pomieszczenie, które nie jest przeznaczone dla stałego pobytu osób, w którym zainstalowany jest kocioł c.o. z odprowadzeniem spalin, musi być takiej wielkości, aby maksymalne obciążenie cieplne urządzenia przypadające na 1m3 kubatury pomieszczenia było nie większe niż 4.650 W.
Dodatkowo kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż:
- 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania
- 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania (turbo).
 
Jeżeli w pomieszczeniu (kuchni) oprócz kotła gazowego (np. dwufunkcyjnego) pobierającego powietrze do spalania (odprowadzającego spaliny na zewnątrz budynku), znajduje się urządzenie gazowe bez odprowadzania spalin – kuchenka gazowa, wówczas łączne obciążenie cieplne pochodzące od obu urządzeń nie może być większe niż 930 W na m3.
 
Przykład:
Moc instalowanego kotła dwufunkcyjnego – 24 kW
Moc przeciętnej kuchenki gazowej – 6 kW
Łączne obciążenie cieplne = 6 + 24 = 30 kW
Przyjmując wysokość kuchni 2,5 m, minimalna powierzchnia „ A” kuchni będzie równa:
 
 
 
 
 
5. Jaki kocioł jest odpowiedni do ogrzania niewielkiego mieszkania o powierzchni 50 m2, jaką automatykę zastosować?    
 
Do ogrzewania mieszkań najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła dwufunkcyjnego, który służy do centralnego ogrzewania oraz jednocześnie pełni rolę przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Urządzenie takie nie wymaga duże ilości miejsca do instalacji. Odpowiednim urządzeniem do tego celu może być kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny ECOCONDENS GOLD PLUS 20  lub ECOCONDENS SILVER 20. 
 
Stosowanie regulatorów temperatury pomieszczeń zalecane jest w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator temperatury pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, umożliwia prawidłową cykliczną oraz ekonomiczną pracę kotła c.o. Odpowiednim do tego celu może być regulator tygodniowy programowalny TERMET 2510 z funkcją programowania cykli ogrzewania - temperaturą komfortową lub temperaturą obniżoną (nastawianą np. w trakcie nieobecności domowników lub w godzinach nocnych, gdzie nieco niższa temperatura jest akceptowalna) lub regulatory TERMET ST-292 V2 (bezprzewodowy, tygodniowy programowalny) czy też TERMET ST-292 V3 (tygodniowy programowalny).
 
6. Jaki dobrać kocioł do celów  c.o. oraz c.w.u. dla domku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, nowo wybudowanego, dobrze docieplonego. Z ciepłej wody korzystać będą cztery osoby. Czy zaleca się stosowanie czujnika temperatury zewnętrznej i regulatora temperatury pomieszczeń?
 
Dla domu jednorodzinnego o podanej powierzchni odpowiednim rozwiązaniem może być gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny ECOCONDENS CRYSTAL II-25 o mocy od 3 do 25 kW. Na cele ciepłej wody użytkowej konieczny jest zasobnik o pojemności ok. 120 l – 140 l. Możliwość podłączenia cyrkulacji do zasobnika pozwoli na uzyskanie wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej (po otwarciu punktu czerpalnego otrzymamy natychmiastowo ciepłą wypływającą wodę). 
 
W budynkach o powierzchni przekraczającej 100 m2 zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej będzie uzasadnione i zapewni wymierne korzyści w zużyciu gazu.  Czujnik taki pozwoli na dopasowanie temperatury zasilania na wyjściu z kotła odpowiednio do temperatury panującej na  zewnątrz (na bazie krzywej grzewczej). 
 
Regulator temperatury pomieszczeń pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Odpowiednim do tego celu może być regulator tygodniowy programowalny TERMET 2510 z funkcją programowania cykli ogrzewania - temperaturą komfortową lub temperaturą obniżoną (nastawianą np. w trakcie nieobecności domowników lub w godzinach nocnych, gdzie nieco niższa temperatura jest akceptowalna) lub regulatory TERMET ST-292 V2 (bezprzewodowy, tygodniowy programowalny) czy też TERMET ST-292 V3 (tygodniowy programowalny).
 
 
7. Czy zastosowanie regulatora temperatury pomieszczeń ogranicza modulację kotła?
 
Zastosowanie regulatora temperatury pomieszczeń nie ogranicza modulacji kotła. Poprzez wbudowany czujnik temperatury regulator pilnuje zadanej temperatury w pomieszczeniu. W momencie jej osiągnięcia wysyłany jest sygnał w celu wyłączenia kotła. Po spadku temperatury w pomieszczeniu o określoną ilość stopni, regulator da sygnał do załączenia kotła. Kocioł pomimo sygnałów nadrzędnych „włącz – wyłącz” moduluje pracą palnika w celu utrzymania nastawionej temperatury zasilania (np. czynnik grzewczy o temp. zasilania 70oC).
 
8. Czym różni się kocioł standardowy od kotła kondensacyjnego? 
 
Kotły kondensacyjne charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością od kotłów standardowych sięgającą nawet 108 %. W kotłach kondensacyjnych oprócz ciepła zawartego w spalinach wykorzystuje się również energię zawartą w parze wodnej (tzw. ciepło utajone). Dzięki temu procesowi odzyskiwana jest znaczna ilość ciepła, która w kotłach tradycyjnych ucieka przez komin bezpowrotnie.  Dzięki efektowi kondensacji jesteśmy w stanie uzyskać oszczędność w zużyciu paliwa w granicach 10-15%.
 
Schemat obrazujący efekt kondensacji w kotłach kondensacyjnych
 
 
Najlepszymi warunkami pracy dla kotła kondensacyjnego są instalacje niskotemperaturowe (np. ogrzewanie podłogowe), w których uzyskujemy niskie temperatury wody powrotnej w granicach 40oC. Praca kotła kondensacyjnego będzie najbardziej efektywna wówczas, gdy moc będzie nieco wyższa od wymaganej. Ma on bowiem wyższą sprawność przy niższym obciążeniu. W kotłach standardowych sprawność utrzymuje się na poziomie 92%. 
 
9. Dlaczego kotły kondensacyjne uzyskują sprawność powyżej 100%?
 
Sprawność kotłów kondensacyjnych przekraczająca 100% wynika ze sposobu liczenia tej wielkości. Dawniej w obliczeniach pod uwagę brana była wartość opałowa paliwa nie uwzględniająca możliwości wykorzystania dodatkowej energii ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach (konstrukcja kotła nie pozwalała na skraplanie pary wodnej bez szkody dla urządzenia). Metoda ta obecnie używana jest również dla kotłów kondensacyjnych w celu porównywania sprawności z kotłami standardowymi.
 
10. Czy opłaca się kupić kocioł kondensacyjny?
 
Zakup kotła kondensacyjnego jest ekonomicznie uzasadniony. W odróżnieniu od kotła standardowego z otwartą komorą spalania trzeba jednak przewidzieć specjalny system powietrzno-spalinowy. Kotły kondensacyjne uzyskują najwyższą sprawność przy najniższych parametrach zasilania i powrotu czynnika grzewczego. Grzejniki powinny być dobrane maksymalnie na parametr 70/50oC (kotły standardowe 80/60oC). Cena kotła kondensacyjnego nie odbiega obecnie znacznie od kotła standardowego. Biorąc pod uwagę niższe koszty eksploatacji kotłów kondensacyjnych o ok. 15% w porównaniu z kotłami standardowymi - szacunkowy czas zwrotu inwestycji przy zakupie kotła kondensacyjnego wynosi ok. 5 lat. Istotny jest również fakt, iż kotły kondensacyjne mają większą trwałość sięgającą ok. 15 lat eksploatacji.
 
11. Czy kocioł kondensacyjny można podłączyć do modernizowanej instalacji c.o.?
 
Istnieje możliwość zastosowania kotła kondensacyjnego w modernizowanej instalacji c.o. czy też instalacji grzewczej starszego typu. Gdy instalacja pracowała do tej pory w układzie otwartym centralnego ogrzewania należy zastosować układ zamknięty. Pamiętać trzeba również o dokładnym przepłukaniu instalacji i zamontowaniu odpowiednich filtrów.
 
12. Jak działa zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w kotle? Czy zabezpieczenie w kotle zabezpiecza również całą instalację c.o. ?
 
Funkcja zabezpieczająca przed zamarzaniem wody w kotle jest aktywna nawet, gdy urządzenie jest wyłączone. W momencie spadku temperatury do 8oC nastąpi automatyczne załączenie i podgrzanie wody w kotle do temperatury 20oC. Jest to jednak zabezpieczenie samego kotła, a nie całej instalacji szczególnie, gdy jest dość rozległa. Aby zabezpieczyć instalację c.o. wykorzystać należy regulator temperatury pomieszczeń, zainstalowany w reprezentatywnym miejscu i nastawiony np. na temperaturę dyżurną.
 
 
 
 
 
 
 
ZASOBNIK C.W.U.
 
1. Jakie korzyści niesie za sobą zastosowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej?
 
Firma Termet posiada w swojej ofercie zasobniki o pojemności 100, 120, 140 i 200l. Zasobniki pojemnościowe zapewniają wysoki komfort ciepłej wody użytkowej, mogą współpracować z wszystkimi kotłami jednofunkcyjnymi firmy Termet. Zasobniki zaleca się stosować w budynkach o większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę lub gdy woda pobierana jest z dwóch punktów czerpalnych jednocześnie. Do zasobnika c.w.u. istnieje możliwość podłączenia cyrkulacji, która pozwoli na uzyskanie wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej (po otwarciu punktu czerpalnego otrzymamy natychmiastowo ciepłą wypływającą wodę). 
 
 
 
 
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
 
 
 
1. Czym jest sprawność kolektora słonecznego? Jakie są różnice pomiędzy kolektorem płaskim a próżniowym? 
 
W uproszczeniu sprawność kolektora słonecznego informuje nas o tym w jakim stopniu wykorzystywana jest energia słoneczna, czyli ile tej energii zmienia się w energię użyteczną. Mając do czynienia ze sprawnością 80% jak w przypadku kolektorów słonecznych firmy Termet - Solar Pix 2.0, oznacza to że 80% uzyskanej energii słonecznej zamienia w energię do ogrzewania np. wody użytkowej.
 
Kolektory płaskie – posiadają konstrukcję składającą się z obudowy, izolacji termicznej, przewodów przez które przepływa płyn solarny, absorbera oraz pokrycia (szyba kolektora). Na pracę kolektora płaskiego ma wpływ temperatura powietrza zewnętrznego. Kolektor pracuje najlepiej w miesiącach letnich. W miesiącach zimowych kolektory mogą działać pomimo niskich temperatur, jednak tylko w słoneczne dni. Dodatkowo, zimą, można „obrócić” obieg płynu solarnego. Dzięki takiemu zabiegowi śnieg zalegający na kolektorze rozpuści się. Kiedy różnica temperatur pomiędzy otoczeniem a kolektorem jest mniejsza (miesiące letnie), kolektor może mieć większą sprawność od próżniowego, m.in. dzięki większej powierzchni absorbera. Kolektory płaskie dzięki mniej skomplikowanej budowie są tańsze od kolektorów próżniowych.
 
Kolektory próżniowe – zbudowane są z rur, w których panuje próżnia, służąca jako termoizolator – pozwala przeniknąć promieniom słonecznemu do kolektora i ogrzać znajdujący wewnątrz niego płyn solarny, z drugiej strony nie oddaje na zewnątrz ciepła, które kolektor przyjął. Ponieważ kolektor próżniowy nie oddaje ciepła do otoczenia, nie jest możliwe, jak przy kolektorze płaskim, „odwrócenie” obiegu płynu solarnego i roztopienie zalegającego śniegu zimą. Kolektory próżniowe z powodu swojej skomplikowanej budowy są droższe niż kolektory płaskie.
 
 
 
 
 
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. GAZOWYCH PODGRZEWACZY WODY PRZEPŁYWOWEJ
 
1. Kto dokonuje uruchomienia zerowego i czy pierwsze uruchomienie podgrzewacza wody przepływowej jest bezpłatne?
 
Uruchomienia zerowego podgrzewacza wody przepływowej oraz przeszkolenia użytkownika o sposobie jego obsługi dokonuje Autoryzowany Serwis Firmowy. Koszt uruchomienia zerowego w kwocie 30,- zł netto plus podatek VAT oraz koszty dojazdu i instalacji urządzenia pokrywa w całości klient.
 
W przypadku gazowych podgrzewaczy turbo  Uruchomienie Zerowe jest wykonywane na koszt PRODUCENTA. Koszt instalacji urządzenia oraz dojazdu pokrywa użytkownik.
 
 • Do zakresu czynności objętych Uruchomieniem Zerowym należą m.in.:
 • sprawdzenie prawidłowości miejsca zainstalowania podgrzewacza
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń gazowych, wodnych i spalinowych (w obrębie urządzenia)
 • sprawdzenie szczelności połączeń instalacji wodnej podgrzewacza
 • sprawdzenie zainstalowania zalecanych filtrów
 • uruchomienie podgrzewacza oraz regulacja parametrów grzewczych wg wskazań producenta
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • przeprowadzenie szkolenia użytkownika z zakresu obsługi urządzenia.
2. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pełny 3-letni okres gwarancji na podgrzewacze przepływowe firmy Termet?
 
1. GWARANT udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia:
 • na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zamontowania ogrzewacza przez osoby posiadające uprawnienia gazowe. Uruchomienie Zerowe  i przegląd techniczny są  w takim przypadku  nieobowiązkowe.
  UWAGA!
  W przypadku gazowych ogrzewaczy TURBO uruchomienie zerowe jest wymagane również w razie zainstalowania przez osobę posiadającą uprawnienia gazowe.
   
 • na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zamontowania ogrzewacza przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA lub AUTORYZOWANEGO INSTALATORA GWARANTA pod warunkiem dokonania odpłatnego Uruchomienia Zerowego oraz odpłatnego przeglądu technicznego. Przegląd techniczny musi być zrealizowany między 18 a 20 miesiącem od daty sprzedaży. Użytkownik pokrywa koszt przeglądu wynoszący 60,- zł  netto plus podatek VAT*) oraz koszty dojazdu i materiałów eksploatacyjnych nie podlegających gwarancji.
Uruchomienie zerowe i przegląd techniczny muszą być dokonane wyłącznie przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA.
 
* -  W przypadku  gazowych ogrzewaczy turbo koszt przeglądu technicznego wynosi 100,- zł netto plus podatek VAT
 
3. Jaka powinna być wielkość pomieszczenia w celu zamontowania gazowego podgrzewacza wody przepływowej oraz czy podgrzewacz przepływowy może być zabudowany szafką kuchenną?
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 02.75.690 par 172, każde pomieszczenie które nie jest przeznaczone dla stałego pobytu osób, w którym zainstalowany jest gazowy podgrzewacz wody z odprowadzeniem spalin musi być takiej wielkości, aby maksymalne obciążenie cieplne urządzenia przypadające na 1m3 kubatury pomieszczenia było nie większe niż 4.650 W.
Dodatkowo kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż:
- 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania
- 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania (turbo).
Podgrzewacze przepływowe na każdy 1m3 gazu potrzebują ok. 10m3 powietrza do prawidłowego procesu spalania.
 
Należy zapewnić dopływ powietrza do podgrzewacza w celu prawidłowego spalania gazu. Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości montażowych, aby nie stanowić utrudnień dla obsługi serwisu.
 
Rys.4. Wymagane odległości montażowe
 
 
 
4. Jak często należy serwisować gazowy podgrzewacz wody przepływowej?
 
Częstotliwość serwisowania gazowego podgrzewacza wody uzależniona jest od warunków w jakich dane urządzenie jest eksploatowane. Zaleca się aby przegląd wykonywany był nie rzadziej niż raz w roku przez Autoryzowanego Serwisanta Firmowego. W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu wchodzą: sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów.
 
5. Czym różni się otwarta komora spalania od zamkniętej komory spalania (turbo)?
 
Zamknięta lub otwarta komora spalania określa sposób w jaki doprowadzane jest powietrze do urządzenia (dla zapewnienia prawidłowego procesu spalania). W przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym urządzenie jest zamontowane. Do usuwania spalin wykorzystywany jest naturalny ciąg kominowy. Wymagana jest w tym wypadku odpowiednia wentylacja w celu dostarczenia wymaganej ilości powietrza do procesu spalania.
 
Podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania (turbo) są najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem na rynku. Wyposażone są w zamkniętą komorę, w której odbywa się proces spalania. Powietrze pobierane jest z zewnątrz (spoza pomieszczenia w którym urządzenie jest zamontowane). Do tego celu służą specjalne przewody powietrzno-spalinowe. Dodatkowo wyrzut spalin wspomagany jest wentylatorem zapewniającym wymagany ciąg kominowy bez względu na warunki panujące na zewnątrz.
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, przed wysłaniem poniższego formularza prosimy o upewnienie się czy odpowiedź na Państwa pytanie nie znajduje się w "Najczęściej zadawanych pytaniach" powyżej.

Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres e-mail *
Telefon *
Nazwa urządzenia: *
Temat *
Treść *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do udzielenia informacji na zadane pytanie oraz w celach marketingowych przez Termet S.A.
Informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459.
Jednocześnie informujemy że Państwa dane osobowe:
 • nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
 • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
 • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi od Termet S.A na zadane w formularzu „Zapytaj eksperta” pytanie.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podaj kod