"Polityka Środowiskowa"

TERMET S.A. jako producent gazowych urządzeń grzewczych oraz wyrobów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii - wspiera swoją działalnością ochronę środowiska naturalnego we wszystkich fazach wdrażania wyrobów na rynek - począwszy od projektowania, poprzez produkcję oraz sprzedaż, a tym samym deklaruje, że jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska.

Zarząd TERMET S.A. świadomy skutków prowadzonej działalności, dąży do pozytywnego oddziaływania na otoczenie, w którym funkcjonuje oraz łagodzenia zmian, będących rezultatem aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. Uznaje to za ważny element strategii funkcjonowania firmy, zapewniając ochronę środowiska oraz kieruje się - w podejmowanych działaniach - zasadą zrównoważonego rozwoju.

W celu realizacji powyższych celów TERMET S.A. zobowiązuje się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rozwój firmy w oparciu o:

1.     prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska,

2.     zapobieganie zanieczyszczeniom,

3.     racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych,

4.     właściwą gospodarkę odpadami i ich segregację ,

5.     monitorowanie procesów związanych ze środowiskowym oddziaływaniem przedsiębiorstwa na otoczenie, w którym funkcjonuje,

6.     zarządzanie aspektami środowiskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znaczących,

7.     stałe podnoszenie wiedzy i poszerzanie świadomości całej załogi w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd TERMET S.A. zapewnia realizację Polityki Środowiskowej oraz zobowiązuje Kadrę Zarządzającą i wszystkich Pracowników Spółki do respektowania ustaleń w tym zakresie oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.