Regulamin konkursu "Aktywny Fan Termetu"

 

Regulamin konkursu „Aktywny Fan Termetu”:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Aktywny Fan Termetu” jest firma Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Długa 13.
1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej firmy www.termet.com.pl oraz na profilu firmy Termet na Facebooku https://www.facebook.com/termetpl/. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres market@termet.com.pl w tytule wpisując Konkurs.
1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 29 maja 2020 roku do 08 czerwca 2020 roku do godz. 23.59.
1.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2020 roku na stronie internetowej firmy www.termet.com.pl oraz na profilu firmy Termet na Facebooku https://www.facebook.com/termetpl/.
1.5. Przesłanie zdjęcia do konkursu „Aktywny Fan Termetu” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego publikowanie przez Organizatora na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjno-marketingowych Organizatora.
 
2. Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promocja marki Termet.
 
3. Warunki i zasady uczestnictwa
3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:
 • Jedna osoba przesyła jedno zdjęcie
 • Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcie oświadcza, że:
  • zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
  • uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
  • zdjęcie nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich
 • Zdjęcie obrazujące tytuł konkursu „Aktywny Fan Termetu” należy:
  • wysłać na adres mailowy: market@termet.com.pl, umieszczając w tytule maila „Aktywny Fan Termetu” lub
  • zamieścić w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, na profilu firmy Termet na Facebooku
 • Aby zdjęcie konkursowe zostało ocenione przez komisję konkursową musi być ściśle związane z tematem i obrazować aktywność sportową oraz zawierać logo firmy Termet S.A.
 • Z udziału w konkursie wyklucza się zdjęcia, do których logo zostanie dodane za pomocą programów graficznych.
 • Przyjmowane są jedynie zdjęcia cyfrowe,
 • Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści
 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów
3.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w TERMET S.A. oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji konkursowej.
3.3. Powołana komisja konkursowa wyłoni 8 zwycięzców.

4. Nagrody
4.1.Komisja konkursowa wybierze 3 laureatów oraz przyzna 5 wyróżnień.
4.2.Nagrodami w konkursie są:
 • za zajęcie I miejsca: koszulka sportowa i chusta wielofunkcyjna
 • za zajęcie II miejsca: torba sportowa i chusta wielofunkcyjna
 • za zajęcie II miejsca: kubek termiczny i chusta wielofunkcyjna
 • za otrzymanie wyróżnienia: chusta wielofunkcyjna
4.3.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
4.4. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres. 4.5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 4.6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4.7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 
5. Postanowienia końcowe
5.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z konkursem. Administratorem danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459. Przesłane dane osobowe:
 • nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
 • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
 • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5.2.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody.
5.3.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
5.4.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5.5.Przesyłając zdjęcie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie