1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest „TERMET S.A.”, NIP: 884-16-31-476, REGON: 890346982, e-mail: termet@termet.com.pl, tel.: 74 85 60 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000041459 (dalej „Administrator”).
  2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług związanych z realizacją konkursu AKCJA TALONOWA, kierowanego do naszych Autoryzowanych Instalatorów oraz Serwisantów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
  5. Administrator przechowuje dane przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów (pkt. 2) na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę lub do momentu wycofania zgody.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia świadczenie usług związanych z realizacją konkursu AKCJA TALONOWA.
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies