PL EN RU
 
Świebodzice, 18-08-2016
Nazwa firmy               
TERMET S.A.                                                                                                                                                            
58-160 Świebodzice
Ul. Długa 13
Tel +48 74 85 60 601
www.termet.com.pl
 

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

(Urządzenie do testowania - badań laboratoryjnych podgrzewaczy wody)

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
TERMET S.A.
ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
NIP: 884-16-31-476, REGON: 890346982, KRS: 0000041459
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie (stanowisko) przeznaczone  do stosowania w laboratorium badawczo – rozwojowym, w celu przeprowadzenia testów wymaganych przez normy europejskie dotyczące urządzeń gazowych, służących do podgrzewania wody w celach sanitarnych oraz ogrzewania.
Normy szczegółowe:
EN26
EN13203
EN15502
Rozporządzenie Komisji (UE) 814/2013 z dn. 2 sierpnia2013 r.

W urządzeniu strumień przepływu gazu dla poszczególnych mieszanek wg normy EN 437, dla rodziny drugiej i rodziny trzeciej oraz stopień regulacji ma być taki, aby można było zasilać nim podgrzewacze wody o mocy cieplnej: 2,0÷70,0 kW.
Ciśnienie wejściowe na badane urządzenie

·  gazy rodziny drugiej: 6,0 do 35 mbar

·  gazy rodziny trzeciej: 20 do 60 mbar
Przepływ wody w układzie CH ≥ 4 m3 /h, przepływ wody w układzie DHW do 20l/min.
Zasilanie elektryczne: 230V 50 Hz.
Warunki pracy (otoczenia): temperatura 10 – 35 0 C, wilgotność do 80%.

Sterowanie urządzeniem powinno być realizowane z poziomu komputera.
Niepewność (dokładność) pomiaru, określone w Komunikacie Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814 / 2013 (2014/ C 207/03),
dla gazu:
* wartość opałowa (NCV) i ciepło spalania (GCV)   MJ/m3: ± 1%,
* temperatura K: ±0,5,
* ciśnienie  mbar: ±1%,
* gęstość  dm3/kg: ± 0,5% ,
* natężenie przepływu  m3 /s i l/min: ± 1% ,
dla wody użytkowej:
* temperatura wody zimnej  o C lub K wartość 100 C: ± 0,2 K
* temperatura wody gorącej o C lub K: ± 0,5 K
Urządzenie winno być zintegrowane z komputerem PC wyposażonym w niezbędne oprogramowanie do przeprowadzania testów. Oprogramowanie oferowane w pakiecie winno być wyspecyfikowane.
Oferent może ująć dodatkowe elementy, jeżeli nie są ujęte w podstawie oferowanego urządzenia, wspomagające prowadzenie badań takie jak:
- system do stabilizowania temperatury wody na wlocie do urządzenia,
- system do stabilizacji ciśnienia wody,
-  watomierz dla wysokiej dokładności pomiarów przy niskim zużyciu lub zniekształconym
   przebiegu,
- inne.

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 11 tygodni od daty podpisania umowy.
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
      Dopuszcza się sporządzenie oferty w postaci elektronicznej lub papierowej.
            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową,
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 
V. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dotacja@termet.com.pl,  lub dostarczona na adres Termet SA 58-160 Świebodzice ul. Długa 13   do dnia 30.07.2016 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.    Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.termet.com.pl
 
VI. OCENA OFERT
       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
            1 – cena netto w pln: waga 50%
            2 – okres gwarancji na urządzenie: waga  25%
            3 – doświadczenie w realizacji powyższych urządzeń: 25%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.termet.com.pl
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Kuźniewski pod adresem e-mail: z.kuzniewski@termet.com.pl lub pod nr tel. 74-8560823