Regulamin konkursu "Bądź kreatywny z Termetem"
 
 
Regulamin konkursu:
 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest firma Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Długa 13.
1.2 Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.termet.com.pl oraz portalu Facebook, Instagram, LinkedIn. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres market@termet.com.pl w tytule wpisując Konkurs.
1.3 Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 24.08.2023 roku do 19.09.2023 roku.
1.4 Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.termet.com.pl oraz na portalu Facebook, Instagram, LinkedIn (do pięciu dni po zakończeniu konkursu).
1.5 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie wskazanej w odpowiedzi na pytanie konkursowe nazwy urządzenia na: stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz innych materiałach Organizatora.
1.6 Z chwilą przyznania nagrody Laureat Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i  zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.  Po otrzymaniu nagrody Laureatowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.
 
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone wraz z ankietą na stronie internetowej www.termet.com.pl
 
Ekologiczna pompa ciepła na propan powinna nazywać się...
 
3. Cel konkursu
3.1 Celem konkursu jest promocja marki Termet.
 
4. Zasady uczestnictwa
4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w TERMET S.A. oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.
4.2 Komisja konkursowa wyłoni pięciu Laureatów.
4.3 Laureatami zostaną osoby, które w pytaniu konkursowym prześlą najciekawsze nazwy dla propanowej pompy ciepła
4.4 Przesłana nazwa urządzenia nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.
 
5. Nagrody
5.1 Komisja konkursowa wybierze pięciu Laureatów i przyzna jedną z wymienionych nagród:
 • pierwsze miejsce - plecak city + niespodzianka
 • drugie miejsce - torba sportowa + niespodzianka
 • trzecie miejsce - plecak rowerowy + niespodzianka
 • czwarte miejsce - zestaw termos i bidon + niespodzianka
 • piąte miejsce - zestaw narzędziowy + niespodzianka
5.2 Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
5.3 Nagrody zostaną dostarczone przesyłką kurierską na wskazany adres.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 
6. Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka „Cookies”
6.1 Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) jest TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach, przy ul. Długiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041459 („Administrator”), z którą można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice, lub pod adresem mailowym: termet@termet.com.pl
6.2 Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice, lub pod adresem mailowym: termet@termet.com.pl
6.3 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przekazane w formularzu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane niezbędne do przesłania nagrody tj. numer telefonu, adres korespondencyjny. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane:
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wypełnienia obowiązków Organizatora, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wyniku Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy oraz realizacji Nagrody, dochodzenia i obrony roszczeń, a także w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców – w każdym z tych przypadków Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, a także realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu promocji działalności Organizatora – w zakresie, w jakim dane Zwycięzcy Konkursu (imię, nazwisko link do Pracy Konkursowej oraz przyznana Nagroda) zostaną opublikowane w na stronie internetowej Organizatora oraz social mediach Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przekazywania informacji promujących działalność Organizatora przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego, o ile Uczestnik wyrazi na to dobrowolną zgodę (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6.4 Dane Uczestników Konkursu mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu, m.in. podmiotom świadczącym usługi kurierskie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
6.5 W stosownych przypadkach dane osobowe będą przekazywanie innym spółkom z grupy kapitałowej FERRO w ich celach marketingowych. Podstawą przekazania Państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); jak również organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.6 Zgodnie z punktem 1.4 Regulaminu, Dane Laureatów zostaną opublikowane  na stronie internetowej  Organizatora www.termet.com.pl , oraz  w social mediach tj.  portalu Facebook oraz Instagram  obsługiwanych  przez Organizatora
6.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane, przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Konkursu.
 
Dane osobowe są przetwarzane odpowiednio:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wcześniej wyrażą Państwo sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, np. w celu wykonywania obowiązków podatkowo-księgowych, do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie zgodnie z polskim prawem podatkowym.
6.8 Przysługują Państwu określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.
 
Ponadto, macie Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania, które dokonywane jest z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6.9 Organizator nie będzie przekazywał Państwa danych do Państw trzecich
6.10 Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja świadczeń w ramach Konkursu, w tym przyznanie i przekazanie Nagrody nie będzie możliwe.
6.11 Organizator stosuje na swojej stronie internetowej www.termet.com.pl mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Uczestników ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia końcowego Uczestnika.
6.12 Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.termet.com.pl  Organizatora na urządzeniu końcowym Uczestnika.
6.13 Mechanizm ten nie  jest szkodliwy dla urządzenia końcowego Uczestnika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Uczestnika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
6.14 „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Uczestników Konkursu.

Organizator stosuje na stronie www.termet.com.pl mechanizm plików "cookies":

 • niezbędne - umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w serwisie. Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkowników i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies
 • funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo
 • reklamowe - umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych działań, w serwisie oraz w witrynach stron trzecich wyświetlane są reklamy). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych
 • analityczne - wykorzystujemy do pomiaru i analizy oglądalności strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki nim wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu i możemy poprawić jego działanie
Każdy Uczestnik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Organizator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.termet.com.pl

 

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies