Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest firma Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Długa 13.
1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.termet.com.pl oraz portalu Facebook. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres market@termet.com.pl w tytule wpisując Konkurs.
1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 08.11.2019 roku do 08.03.2020 roku.
Okres dokonywania zgłoszeń podzielony jest na etapy, podczas których wyłanianych jest trzech laureatów:
  1. Etap I   08.11.2019-08.12.2019 – Laureaci Miesiąca
  2. Etap II  08.12.2019-08.01.2020 – Laureaci Miesiąca
  3. Etap III 08.01.2020-08.02.2020 – Laureaci Miesiąca
  4. Etap IV 08.02.2020-08.03.2020 – Laureaci Miesiąca
1.4. Wyniki konkursu będą co miesiąc ogłaszane na stronie internetowej www.termet.com.pl oraz na portalu Facebook (do pięciu dni po zakończeniu etapu).
1.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie dokończonego zdania konkursowego na: stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz innych materiałach Organizatora.
 
2. Przedmiot konkursu
2.1. Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i dokończenie zdania konkursowego umieszczonego wraz z ankietą na stronie internetowej www.termet.com.pl
 
3. Cel konkursu
3.1. Celem konkursu jest pozyskanie opinii na temat urządzeń marki termet.
 
4. Zasady uczestnictwa
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w TERMET S.A. oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.
4.2. Co miesiąc powołana komisja konkursowa wyłoni trzech Laureatów Miesiąca.
4.3. Laureatami Miesiąca zostaną osoby, które w najciekawiej dokończą zdanie konkursowe.
4.4. Dokończenie zdania konkursowego nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.
 
5. Nagrody
5.1. Co miesiąc komisja wybierze trzech Laureatów Miesiąca i przyzna im wymienione nagrody:
I miejsce – parasol, II miejsce – termos, III miejsce – nóż kieszonkowy.
5.2. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
5.3. Nagrody dla Laureatów Miesiąca zostaną dostarczone przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje nagrodzone osoby.
 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6.2. Przesyłając ankietę Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.